ምኽሪ ምሃብ

ነቶም ብየማናዊ፣ ዓሌታውን ጸረ-ሴማውያንን ዓመጽ ዝተሃስዩ ከምኡ’ውን ኣብ ሳክሶኒ ንዝርከቡ ኣዝማዶምን መሰኻኽሮምን ንመክር።

ፍጻመ ጸብጻብ

ቦታታትና ምዃኑ’ዩ።

ኣብቲ ዘለናዮ ቦታ ብኣካል ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም፣ ከምኡ’ውን ብኢመይልን ብተሌፎንን .

ብኸመይ ንሕግዘካ

“ደገፍ” ብወገናዊ፣ ምብጻሕ፣ ነጻን ምስጢራዊን መሰረት ይሰርሕ።

ሳዕቤን መጥቃዕቲ ኣብ ምግጣምን ናይ ገዛእ ርእስኻ መሰል ኣብ ምጽናዕን ንደግፈካ። መምርሒ ንህብን ውልቃዊ መፍትሒታት ብሓባር ነማዕብልን። ስራሕና ነቶም ዝተጎድኡ ናይ ገዛእ ርእሶም ናይ ድሕነት ስምዒት ክውስኹ፣ ርእሰ-ብቕዓት ከስተማቕሩ፣ ኣብ ልዕሊ ናይ ገዛእ ርእሶም ህይወቶም ዳግማይ ክቆጻጸሩን መስርሕ ምትሕግጋዝ ከስፋሕፍሑን ይሕግዞም። ብዛዕባ ኩነታት ናይቶም ዝተጠቕዑ ሰባት ሓበሬታ ንህብ፣ ኣብ ሕብረተሰብን ፖለቲካን ዘለዎም ኣረኣእያ ኣቓልቦ ንስሕብን ብዛዕባ ስፍሓትን ሳዕቤናትን ሳዕቤናትን የማናዊ፣ ዓሌታውን ጸረ-ሴማውያንን ዓመጽ ጸብጻብ ንህብ።

ድሕሪ መጥቃዕቲ ንመክር፡ ነሰንዮን ንደግፍን ኢና።

 • ናይ ዓሌትነት
 • ናይ ጸረ-ሴማውነት
 • ጾታዊ ዝንባለ/ጾታዊ መንነት
 • ናይ ስንክልና
 • ናይ ማሕበራዊ ጕድለት
 • ናይ ፖለቲካዊ ጽምዶ
 • ጌጋ ኣተሓሳስባ ወይ ኣማራጺ መልክዕ።

ኣብዞም ዝስዕቡ ኣርእስታት ንድግፈኩም፤

 • ጸብጻብ ምቕራብ
 • ሕጋዊ ኣማራጺታትካ ምጥቃም፡ ከም ተሓባበርቲ ከሰስትን ምክልኻል ግዳያትን።
 • ምስ ፖሊስ፡ ጠበቓታት፡ ሰበስልጣን፡ ሓካይም ርክብ
 • መስርሕ ፍርዲ ቤት ፍርዲ
 • ውዳበ ፋይናንሳዊ ደገፍ
 • ስምዒታዊ መስርሕን ሳዕቤን መጥቃዕቲ ምጽዋርን ምዃኑ’ዩ።
 • ናይ ገዛእ ርእስኻ ናይ ውሕስነት ስምዒትን ኣብ ልዕሊ ናይ ገዛእ ርእስኻ ህይወት ምቁጽጻርን ምምላስ
 • ኩነታት መነባብሮ ምምሕያሽን ምትሕግጋዝ ምውዳብን።
 • ክኸውን ዝኽእል ናይ ህዝባዊ ርክባት ስራሕ
 • ሓባራዊ ምምዕባል መፍትሒታት